Firma RODOS provádí měření únosnosti zařízením HWD (Heavy Weight Deflectometer) letištních drah a ploch. Zařízení umožňuje provádět zatěžovací zkoušky tlumeným rázem požadovaným zatížením simulujícím zatížení letištních vozovek podvozky letadel a to až do zatížení sílou 300 kN resp. dotykovým tlakem 4,25 MPa. Široká škála nastavení zatěžovací síly umožňuje měření průhybů letištních drah od malých sportovních letišť až po největší mezinárodní letiště. Zatěžovací síla je volena s ohledem na druh vozovky a zatížení vozovky tak, aby vyvolané průhyby byly v optimálním rozsahu pro další zpracování.

Výpočty únosnosti metodou ACN/PCN

provádíme programem americké armády PCASE na základě naměřených hodnot průhybů rázovým zařízením HWD. Těmito zkouškami se dosáhne reálného vyhodnocení stavu jednotlivých konstrukčních vrstev. Následně zjištěná hodnota PCN vyjadřuje skutečnou únosnost konstrukce vozovky.

Hodnoty PCN jsou publikovány formou percentilů pro každou plochu. Tato forma umožňuje správci letiště zvolit takovou hodnotu percentilu, která:

  • zajistí vzájemnou integritu únosnosti jednotlivých ploch (tj. možnost pohybu letadel počínaje RWY, následně přesun po TWY na PRKG a obráceně)
  • respektuje marketingové plány letiště
  • respektuje plány údržby a rekonstrukcí

Praktické využití percentilového vyjádření PCN pro správce letiště:

  • například hodnota PCN na úrovni 20. percentilu vyjadřuje pravděpodobnost výskytu poruch od zatížení na 20 % povrchu posuzované provozní plochy ještě před uplynutím posuzovaného období. Obdobně 60. percentil představuje pravděpodobnost poruch na 60 % povrchu
  • na nové ploše se běžně doporučuje nasazení 20. percentilu

Příklad RWY se čtyřmi homogenními zónami (HZ1 – HZ4)

S cílem zajistit provoz plánovaných letadel byla stanovena nejnižší hodnota PCN rovna 71. Tato bude dosažena na HZ1 s rizikem 45%, na HZ2 s rizikem 80% (nutno plánovat urychlenou rekonstrukci), na HZ3 s rizikem 17% a na HZ4 s rizikem 97% (nutno plánovat urychlenou rekonstrukci).

PCN se stanovuje pro provoz plánovaných letadel:

  • na krátkou dobu (1 až 5 let) v případě špatného stavu ploch, kdy navíc průhyby změřené HWD jsou vysoké a proto je nutno plánovat urychlenou rekonstrukci
  • na dlouhou dobu (10 až 20 let) v případě nových ploch a starších ploch v dobrém stavu