Vícestupňový Systém Hospodaření s Vozovkou

Systém byl vyvinut jako systém na podporu rozhodování o opravách asfaltových vozovek silnic na základě znalosti neproměnných parametrů silnic a každoročně měřených proměnných parametrů.
Systém VSHV je aplikace pracující v prostředí Windows, vyvinutá v programovacím jazyku Delphi, který umožňuje rychlou práci s databázemi. Aplikace může být používána samostatně nebo jako síťová aplikace pracující s daty uloženými na síťovém serveru, umožňující on-line přístup více uživatelů současně s možností nastavení přístupových práv uživatelů.

Systém má tři základní moduly:

Modul databázový

Modul databázový obsahuje programové vybavení umožňující import neproměnných a proměnných parametrů silnic. Neproměnnými parametry jsou pasport, uzlový lokalizační systém, údaje o konstrukci vozovky, údaje ze sčítání dopravy a údaje o provedených opravách. Proměnné parametry jsou drsnost, vyjeté koleje, podélná nerovnost, únosnost a 15 druhů poruch.
Modul slouží jako základ pro další programové vybavení, které zpracovává obsažená data a umožňuje uživateli získat řadu dalších informací a výběrů jako např. výběry úseků s havarijními parametry, výběry úseků pravděpodobně havarijních v budoucnosti, výběry úseků kde je velká pravděpodobnost, že byla vyčerpána únosnost vozovky, hodnocení úseků z hlediska nákladů na běžnou údržbu aj.

Modul expertní

Modul expertní je systém na podporu rozhodování uživatele (správce). Poskytuje pro měnící se kombinace naměřených proměnných parametrů a poruch rozhodnutí o souvislé opravě.
Programové vybavení prochází podle staničení danou silnici a načítá údaje z pasportu, proměnné parametry a poruchy a pro každou jejich vyskytující se kombinaci navrhuje způsob opravy. Takto rozhoduje na jízdním pruhu ve směru i proti směru staničení, pokud bylo měřeno. Rozhodnutí o opravě obsahují popis jednotlivých technologií, ze kterých se navržená oprava skládá včetně ploch a cen. Výsledná rozhodnutí jsou podkladem pro další rozhodování uživatelem, který má možnost provádět slučování rozhodnutí do větších technologických celků jak po směru a protisměru, tak i přes celou šířku vozovky a vytvořit tak vlastní rozhodnutí o potřebné opravě.

Modul ekonomický

Modul ekonomický využívá výsledné rozhodnutí uživatele a na základě vložených finančních prostředků určených na souvislou údržbu stanovuje pořadí naléhavosti úseků k opravě. Pořadí naléhavosti se stanovuje na základě znalosti havarijních proměnných parametrů, dopravního zatížení a prognóze zvyšování nákladů na opravu úseku v budoucnosti při neprovedení opravy.
Tento modul pracuje s daty proměnných parametrů měřených v aktuálním roce a minulých letech, uložených do archivů databázového modulu. Z těchto dat vytváří pro jednotlivé úseky silnic vývojové křivky jednotlivých parametrů a extrapoluje je do budoucnosti. Na takto vytvořených prognózovaných datech provádí rozhodnutí o potřebné údržbě a zjišťuje finanční potřeby v budoucnosti pro případ neprovedení údržby. K stoupajícím prostředkům na opravu v případě jejího neprovedení se přičítají predikované náklady na běžnou údržbu daného úseku.
Optimalizační procedura ekonomického modulu pak vytváří pořadí úseků k opravě tak, aby prostředky na údržbu vkládané byly použity tam, kde hrozí velký nárůst nákladů v budoucnosti při neprovedení údržby. Tím je zajišťována maximální efektivita použití finančních zdrojů.
Prognózovaná data jsou kromě toho zpřístupněna uživateli jako další významný zdroj informací o vývoji jednotlivých úseků či silnic. Modul dále umožňuje tvorbu plánu oprav pro zadané finanční prostředky, jeho tisk a export na vyšší správní celek.

Vrcholový modul

Modul určený pro vyšší správní celek či centrální správu (kraj, region, republika) umožňuje centrálnímu správci objektivně rozdělit, na základě kritérií popsaných v ekonomickém modulu, finanční zdroje na úseky silnic ve spravovaném územním celku. Tato procedura sestaví pořadí naléhavosti úseků k opravě ze zaslaných plánů jednotlivých správců a pro zadané finanční prostředky umožní sestavení centrálního plánu oprav.
V rámci inovací byly zahájeny práce na grafickém slučování havarijních úseků silnic do větších technologických celků, grafické tvorbě plánů oprav a propojení VSHV s mapovým prostředím GIS. Systém tak bude obsahovat řadu dalších funkcí umožňujících uživateli rychlý přístup k informacím o svěřené silniční síti a, k navrženým opravám na jednotlivých úsecích.