Wielopoziomowy System Zarządzania Drogami

System został opracowany jako system wspomagania podejmowania decyzji w zakresie napraw nawierzchni dróg asfaltowych w oparciu o wiedzę o stałych parametrach drogi i corocznie mierzonych parametrach zmiennych.
System WSZD jest aplikacją pracującą w środowisku Windows, napisaną w języku programowania Delphi, która umożliwia szybką pracę z bazami danych. Aplikacja może pracować samodzielnie lub jako aplikacja sieciowa pracująca z danymi przechowywanymi na serwerze sieciowym, umożliwiająca dostęp online wielu użytkownikom jednocześnie z możliwością ustawienia uprawnień dostępu użytkowników.

System składa się z trzech podstawowych modułów:

Moduł bazodanowy

Moduł bazodanowy zawiera oprogramowanie umożliwiające import stałych i zmiennych parametrów drogi. Niezmiennymi parametrami są paszport, system lokalizacji węzłów, dane o budowie drogi, dane ze spisu ruchu oraz dane o przeprowadzonych naprawach. Zmienne parametry to chropowatość, koleiny, nierówności wzdłużne, nośność i 15 rodzajów uskoków.
Moduł stanowi podstawę dla innego oprogramowania, które przetwarza zawarte w nim dane i umożliwia użytkownikowi uzyskanie szeregu innych informacji i selekcji, takich jak selekcje odcinków z parametrami awaryjnymi, selekcje odcinków, które mogą w przyszłości uczestniczyć w wypadku , wybór odcinków, na których istnieje duże prawdopodobieństwo wyczerpania nośności drogi, ocena odcinków pod kątem kosztów bieżącego utrzymania itp.

Moduł eksperta

Moduł ekspercki jest systemem wspomagania decyzji użytkownika (administratora). Zapewnia ciągłe podejmowanie decyzji naprawczych w przypadku zmieniających się kombinacji mierzonych parametrów zmiennych i usterek.
Oprogramowanie przemierza daną drogę zgodnie ze stacją, odczytuje dane z paszportu, zmienne parametry oraz usterki i proponuje sposób naprawy dla każdej występującej ich kombinacji. W ten sposób decyduje o pasie ruchu w kierunku i przeciw kierunku stacji, jeśli został zmierzony. Decyzje naprawcze zawierają opis poszczególnych technologii składających się na proponowaną naprawę, z uwzględnieniem obszarów i cen. Uzyskane w ten sposób decyzje stanowią podstawę do dalszych decyzji użytkownika, który ma możliwość łączenia decyzji w większe jednostki technologiczne zarówno w kierunku, jak i w kierunku przeciwnym, a także na całej szerokości jezdni i w ten sposób tworzyć swoje własną decyzję o niezbędnej naprawie.

Moduł ekonomiczny

Moduł ekonomiczny wykorzystuje uzyskaną decyzję użytkownika i ustala kolejność pilności odcinków do naprawy na podstawie zainwestowanych środków przeznaczonych na ciągłe utrzymanie. Kolejność pilności ustalana jest na podstawie znajomości parametrów zmiennych wypadku, natężenia ruchu oraz prognozy wzrostu kosztów naprawy danego odcinka w przyszłości w przypadku niewykonania naprawy.
Kolejność pilności ustalana jest na podstawie znajomości parametrów zmiennych wypadku, natężenia ruchu oraz prognozy wzrostu kosztów naprawy danego odcinka w przyszłości w przypadku niewykonania naprawy. Na podstawie tych danych tworzy krzywe rozwoju poszczególnych parametrów dla poszczególnych odcinków dróg i ekstrapoluje je na przyszłość. Na podstawie powstałych w ten sposób danych prognostycznych podejmuje decyzję o koniecznym utrzymaniu i określa potrzeby finansowe w przyszłości w przypadku jego niewykonania. Przewidywane koszty bieżącego utrzymania danego odcinka doliczane są do rosnących środków na naprawę w przypadku jej nie przeprowadzenia.
Procedura optymalizacji modułu ekonomicznego tworzy następnie sekwencję odcinków do naprawy, tak aby zainwestowane środki konserwacyjne zostały wykorzystane tam, gdzie istnieje ryzyko dużego wzrostu kosztów w przyszłości w przypadku braku konserwacji. Zapewnia to maksymalną efektywność wykorzystania zasobów finansowych.
Dodatkowo prognozowane dane udostępniane są użytkownikom jako kolejne ważne źródło informacji o rozwoju poszczególnych odcinków czy dróg. Moduł umożliwia także utworzenie planu naprawy wprowadzonych środków, jego wydruk i eksport do wyższej jednostki administracyjnej.

Moduł szczytowy

Moduł przeznaczony dla wyższej jednostki administracyjnej lub administracji centralnej (województwo, region, republika) umożliwia centralnemu zarządcy obiektywne przydzielanie, w oparciu o kryteria opisane w module gospodarczym, środków finansowych na odcinki dróg w administrowanej jednostce terytorialnej. Procedura ta ustala kolejność pilności odcinków do naprawy na podstawie przesłanych planów poszczególnych administratorów i umożliwia sporządzenie centralnego planu naprawy dla wprowadzonych środków.
W ramach innowacji rozpoczęto prace nad graficznym połączeniem awaryjnych odcinków dróg w większe jednostki technologiczne, graficznym utworzeniem planów napraw oraz połączeniem WSZD ze środowiskiem mapowym GIS. System będzie zatem zawierał szereg innych funkcji pozwalających użytkownikowi na szybki dostęp do informacji o powierzonej sieci dróg i proponowanych naprawach na poszczególnych odcinkach.