Program pro navrhování oprav vozovek založený na analýze průhybových čar naměřených deflektometrem a výpočtu napětí a deformací jednotlivých vrstev vozovky (materiálových charakteristik vrstev vozovky).

 • pracuje v prostředí Windows 2000 a novější
 • načítá dat z měření průhybů z různých typů souborů používaných uživateli FWD, včetně nově zavedeného jednotného souboru typu PDDX
 • uživatelsky jednoduché vyplnění všech vstupních parametrů potřebných pro následné výpočty v jediném zadávacím okně
 • umožňuje předem rozdělit měřený úsek na homogenní podúseky jak z hlediska tlouštěk konstrukčních vrstev, tak dopravního zatížení apod.
 • umožňuje zadání odlišných vstupních parametrů jednotlivým podúseků, aniž by se musel dělit měřený úsek a každou část počítat samostatně
 • provádí opravu naměřených průhybových čar na návrhovou teplotu podle rovnice vyvinuté v rámci řešení výzkumného projektu CDV. Oprava se provádí pro každou měřenou průhybovou čáru a teplotu zaznamenanou při jejím změření. Odpadá tak následná nepřesná oprava modulů asfaltových vrstev na průměrnou teplotu při měření
 • provádí zpětný výpočet modulů pružnosti vrstev vozovky, napjatostních a deformačních veličin
 • provádí výpočet zbytkové doby životnosti a výpočet potřebné tloušťky zesílení na každém měřeném bodě pro zadané dopravní zatížení
 • v případě neznámého dopravního zatížení umožňuje vypočítat zatížitelnost vozovky
 • umožňuje zadávat tloušťky nahrazení stávajících vrstev vozovky novými vrstvami s jejich návrhovými materiálovými charakteristikami a výpočtem potřebné tloušťky nově pokládaných vrstev tak, aby bylo dosaženo plánované doby životnosti. Lze zadávat i recyklaci podkladních vrstev vozovky a provést výpočet potřebné tloušťky následně pokládaných asfaltových vrstev na tuto nově zřízenou podkladní vrstvu
 • vypíše chyby nahrazení měřené průhybové čáry čárou teoretickou, poskytující informaci o úspěšnosti uživatelem zvoleného výpočetního modelu, na jehož základě se uživatel rozhodne o případných změnách vstupních parametrů
 • každý podúsek obsahuje statistické zpracování hodnot
 • výstupem jsou tabulky a grafy v Excelu, obsahující veškerá měřená i vypočtená data, sloužící uživateli pro návrh technologie opravy vozovky